De V centrale voor vitaliteit

Vanuit (lichaams) bewustzijn vitaliteit creeren in je leven

de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

Een blog over een onderwerp van belang voor therapeuten maar ook voor cliënten. Want als cliënt is het ook goed om te weten wat je rechten zijn met betrekking tot klachten en geschillen en welke kwaliteit er te verwachten is van therapeuten.

Normaal schrijf ik een blog over hoe je beter in je kracht kan staan of welke klachten goed te behandelen zijn met shiatsu. Waar vaak niet bij stil gestaan wordt is, hoe het geregeld is wanneer er iets misgaat bij de behandeling, er een verstoring optreedt binnen de behandel relatie. Tot dit jaar werd dit door de beroepsgroep zelf geregeld en wanneer een therapeut aangesloten is bij een beroepsvereniging is via deze weg klachtafhandeling meestal geregeld. Echter sinds dit jaar is er een wet van kracht om de cliënt nog beter te beschermen bij calamiteiten namelijk
de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Deze wet is er om de cliënt te beschermen en ten alle tijden de mogelijkheid te geven voor een goede klacht afhandeling.
Omdat deze wet ook geldt voor de complementaire zorg heeft dit consequenties waar een therapeut wettelijk aan moet voldoen een belangrijke eis die ingaat op 1-1-2017 is dat therapeuten een klachtenfunctionaris tot hun beschikking hebben en aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

Zelf ben ik aangesloten bij beroepsvereniging Zhong en de koepelorganisaties de KAB en de RBCZ via welke de klachtenafhandeling gewaarborgd is en vanaf 1-1-2017 ook de aansluiting bij een geschillencommissie. Om dit te blijven heb ik afgelopen jaar de opleiding westers medische basiskennis nogmaals gedaan. Een van de opdrachten was een paper te schrijven en ik heb dit over deze wet gedaan en via deze weg wil ik de belangrijkste conclusie delen voor degene die hier in geïnteresseerd zijn.

Welke consequenties heeft de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

Vanuit de gedachte dat een cliënt recht heeft op informatie over de zorg die wordt verleend en dat openheid over de wijze van behandeling en afhandeling van klachten escalatie tussen cliënt en therapeut kan voorkomen, is een wet opgesteld die ook van toepassing is op het complementaire veld.
Dit is van invloed op hoe de overheid omgaat met het complementaire veld en de individuele therapeut.

De wet betreft handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Tot 1 januari 2016 bepaalden de zorgverzekeraars en de koepelorganisaties de regels voor therapeuten die vergoed worden door zorgverzekeraars.
Sinds 1 januari 2016 is dit overgenomen door de overheid. Deze wet geldt voor een ieder die stelt mensen te helpen met hun gezondheid. Dus ook therapeuten die niet door zorgverzekeraars vergoed worden.
Waar in het verleden de zorgverzekeraars de verantwoording voor kwaliteit en het toetsen hiervan hebben neergelegd bij beroeps- en koepelorganisaties, legt de wet deze nu neer bij de therapeut en is het de overheid die de therapeut controleert.
Een aantal aspecten zijn hierbij van belang:
De wet geeft goede handvatten voor de afhandeling van het klachtrecht, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het afhandelen van klachten en de geschillencommissie.
De wetgever heeft binnen de Wkkgz officieel nog geen taak weggelegd voor de beroepsverenigingen en koepelorganisaties. Het ministerie van VWS en de uitvoerende organisatie, de IGZ, zijn over het handhaven van de wet wel in gesprek zijn met koepelorganisaties, die weer overleg hebben met de beroepsverenigingen die in rechtstreeks contact staan met de bij hun aangesloten therapeuten.

De groep therapeuten die niet aangesloten is bij een beroepsvereniging zal moeten kijken hoe aan de wettelijke eisen voldaan kan worden.
Beroepsverenigingen kunnen hierop inspelen en ook therapeuten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar de mogelijkheid geven lid te worden.
Door deze wet krijgen de beroepsverenigingen en het veld de mogelijkheid om therapeuten die niet vergoed (willen) worden toch een platform te geven.

Voor een therapeut is het belangrijk te realiseren dat de wet Wkkgz direct van toepassing is op de therapeut, de zorgverlener of de zorginstantie. Het kennen van de wettelijke regels is hierdoor een verplichting van iedere therapeut. Opleidingen hebben hier ook een taak want zodra een afgestudeerde student zich inschrijft bij de kamer van koophandel valt de brief van de IGZ op de mat. Maar belangrijker, ook wanneer iemand niet officieel een praktijk start en wel praktiseert moet aan de eisen voldaan worden.
De therapeut moet er zorg voor dragen om vanaf 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een geschillencommissie en dat klachtenafhandeling met een klachtenfunctionaris mogelijk is.
Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij koepelorganisaties of beroepsorganisaties.

Voortvloeiend uit deze wet volgt verder dat de therapeut:

Een goede dossiervorming hanteert, waarbij ook kwaliteitsbewaking van belang is.
Een meldcode heeft voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en hiernaar handelt.
Een meldplicht heeft aan de IGZ met betrekking tot calamiteiten binnen de praktijk.
Verplicht is om de klachtenregeling en geschillenregeling actief onder de aandacht van cliënten te brengen.
Verder is het voor de therapeut van belang om te weten of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een bedrag van 25.000 euro dekt bij het toekennen van een schadebedrag door de geschillen commissie.
Veel van deze zaken zijn al geregeld bij beroepsverenigingen en of koepelorganisaties. De verplichting van het naleven van de wet blijft echter een plicht van de zorgverlener.
Het is van belang om in de gaten te houden wat de ontwikkelingen zijn vanuit de wet Wkkgz dit kan via http://www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.

Shiatsu……..Wat?

Wat doe jij?
Ik geef Shiatsu
Wat?
Dit is vaak de start van een gesprek wanneer iemand vraagt wat ik doe. Als aanvulling zeg ik dan acupressuur of acupunctuur zonder naalden. Want acupunctuur is over het algemeen wel bekend bij mensen. Het is iets met naaldjes, die worden op bepaalde plekken gezet om je te helpen met het verhelpen van klachten.

De Theorie

De vergelijking met acupunctuur klopt niet helemaal. Ja de theoretische basis is gelijk. Een lichaam heeft naast spieren botten, bloedvaten en zenuwbanen, volgens de oosterse filosofie, een meridiaan stelsel waar energie door heen stroomt. Op dit meridiaan stelsel wordt gewerkt vanuit de Chinese en Japanse geneeskunde.
Wanneer er een verstoring is binnen de energiestroom ontstaan er klachten. Dit kunnen pijn klachten zijn. Een blokkade geeft vaak een scherpe stekende pijn waarbij het niet fijn is om aangeraakt te worden. Bij een energetische leegte kan ook pijn ontstaan alleen is het bij deze pijn vaak fijn wanneer het punt aangeraakt wordt. Het is fijn wanneer er energie bij komt want het is leeg.
Alle klachten zijn in de basis terug te lijden naar een volte of leegte. Daarnaast spelen nog meerdere factoren een rol waardoor de leegte of volte ontstaat waar ik nu niet op in wil gaan.
Een therapeut die energetisch werkt zoals een acupuncturist of shiatsu therapeut zal op zoek gaan naar de volte en leegte en de oorzaak hiervan. Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld en de behandeling gestart.

Behandeling

Hoewel de theorie het zelfde is zijn de manieren van behandelen anders. Het grootste verschil zit in het contact met de jou als cliënt. Bij acupunctuur worden naalden gezet en deze worden er na een tijdje weer uitgehaald. Over het algemeen blijft je met de naalden in de ruimte en gaat de acupuncturist verder met een andere cliënt. Hoewel ik steeds vaker hoor dat er acupuncturisten zijn die bij hun cliënt blijven en zo intensiever met de cliënt bezig zijn. Of het een tot betere resultaten leidt dan het ander kan ik niet zeggen. Het is ook wat je persoonlijk prettig vindt.

Bij shiatsu kan de therapeut nooit weggaan tijdens de behandeling. Want de behandeling is gebaseerd op lichamelijk contact maken. Doormiddel van druk op punten en meridianen, strekkingen en rotaties wordt het energetisch systeem gemanipuleerd.
Waar bij acupunctuur de cliënt de behandeling buiten zichzelf kan zien, ( Er zitten naaldjes in het lichaam en die doen het werk wel) daar kan dit met shiatsu niet. Samen met de therapeut wordt er verbinding gemaakt met het lichaam. Wat heeft jou lichaam je te vertellen. Komt deze verbinding, om welke reden dan ook, niet tot stand dan zal de behandeling over het algemeen minder effectief zijn.

Een cliënt met fysieke klachten vanuit stress vertelde mij dat het bewust worden van hoe het lichaam werkt en reageert meer effect heeft gehad dan gesprekken bij de psycholoog. Dus vanuit bewustwording van wat doet mijn lichaam bij stress, komt er ook meer invloed op de stress gevende factoren.
Dit is wat mij betreft de extra waarde van shiatsu, cliënten begeleiden met hoe hun lichaam werkt.

Samen het pad bewandelen naar verbetering en herstel, waarbij bewustwording van jezelf, je kwaliteiten en hoe je lichaam reageert wanneer kwaliteiten gebruikt en gevraagd worden een groot onderdeel is. Dit samen met het behandelen van het energetisch systeem.

Shiatsu is tot op bepaalde hoogte te vergelijken met acupunctuur. Het kan ingezet worden voor dezelfde klachten. Alleen is de interactie door de fysieke aanraking en verbinding wezenlijk anders.

De kracht van vergeving

Vergeving en Vitaliteit,

Een energie die we naast liefde wellicht meer dan ooit in de wereld nodig hebben om niet vast te lopen: Vergeving.
Dit is een herhaling van een eerder blog want naast verging is de kracht van de herhaling een belangrijke kracht. Alleen op die manier kun je dingen voor verandering in je leven ingang zetten.

Door vergeving komt energie vrij die anders de opgekropte woede in bedwang moet houden. Het brengt vrede en kracht, het voedt de geest en het hart Nelson Mandela

Dit citaat geeft de verbinding tussen vitaliteit en vergeving erg mooi weer.

Vergevingsgezindheid
Een van de V’s waar ik binnen mijn praktijk regelmatig aandacht aan geef. Want vergevingsgezindheid helpt bij vitaliteit.

Hoe werkt dit?
Stress is een onderliggende oorzaak van veel klachten zoals slapeloosheid, nek en rugklachten, buikklachten, hoge bloeddruk etc.
In ons leven gebeuren vaak dingen die wij vervelend vinden.
Dit kan onder invloed zijn van bewuste of onbewuste acties van anderen.
Wanneer we dit geen goede plek geven of los kunnen laten ontstaat er chronische stress die je zelf niet altijd in de gaten hebt. Het lichaam reageert hier echter wel op waardoor er klachten ontstaan en je vitaliteit vermindert.

De wereld gaat ten gronde aan een gebrek aan vergeving
Nelson Mandela

Je lichaam is je eigen kleine wereld.

Psycholoog Carl Thoresen van de Stanforduniversiteit vindt:’… vergeven is een waardevol geschenk aan jezelf’, Hij zette een groepstherapie op om mensen te helpen vergeven. Onderzoek wees uit dat deze mensen in vergelijking met de controlegroep veel minder stress, woede en symptomen als hoofd- en maagpijn voelden.

Iemand vergeven is iets anders dan gedrag goedpraten of tolereren. Vergeven is wat anders dan je verzoenen het is je losmaken van de situatie die was.
Het is ook kijken naar je eigen verantwoordelijkheid en zien hoe jezelf met mensen die je gekwetst hebben om wilt gaan.
Wanneer je bewust of onbewust in de pijn blijft hangen, heeft de persoon die jou pijn deed macht over je. Dit keert zich tegen je met vaak fysieke of mentale klachten tot gevolg.

Terwijl ik de deur uitging naar de poort die mij naar mijn vrijheid zou leiden, wist ik dat ik nog steeds in gevangenschap zou zijn als ik de bitterheid en haat daar niet achter zou laten’
Nelson Mandela

Met vergeving krijg je weer controle over jezelf. Kun je vrijer in het leven staan.
Vergeving ligt soms moeilijk. Ik ga toch iemand niet vergeven die………….. is regelmatig een reactie. Maar vergeven is zoals Carl Thoresen al zei een geschenk aan jezelf. Het vergt vaak moed maar wanneer je de moed op kunt brengen geef je jezelf een mooi kado waar vitaliteit een onderdeel van is.

Zelf heb ik via Henry de la Croix voor het eerst ervaren hoe sterk vergeving werkt. Dankzij hem kan ik binnen mijn praktijk een behandeling combineren met het in gang zetten van vergeving wat tot mooie resultaten leidt.
De basis hiervan is dat je begint met hardop te zeggen dat je , de ander en jezelf vergeeft voor wat er is gebeurd, dat je emoties loslaat en omzet in positieve emoties. En alleen al door dit te zeggen, ook al meen je het nog niet helemaal, zet je vergevingsgezindheid en hiermee het grote cadeau van vrijheid en vitaliteit voor jezelf in werking.

Met Harte groet
Japke

Vitaler door een compliment

Wat heeft een compliment met vitaliteit te maken?

Een goed gegeven compliment maakt iemand gelukkig en daarmee vitaler.
Iemand zei mij eens dat de beste genezer geneest met het woord. Via deugdentaal heb ik een methode in handen die mij behulpzaam is. Binnen mijn praktijk zijn klachten regelmatig verbonden met hoe er met emoties omgegaan wordt. Dit hangt regelmatig ook samen met inzicht in eigen kwaliteiten. Via deugdentaal kan hier inzicht in verkregen worden.

Deugdentaal helpt ook in het inzicht krijgen van kwaliteiten van een ander om zo mooie complimenten te geven. Zo kunnen we in het dagelijks leven elkaar al helpen om je vitaler en fijner te voelen.

Laatst was in het nieuws dat Nederlanders terughoudend zijn in het geven en ontvangen van complimenten. Ik hoop dat de kennis van het feit dat een compliment zoveel waarde heeft behulpzaam is bij het vrijgevig geven van complimenten en deze in openheid te ontvangen.

Hoe komt het nou dat een compliment dit effect heeft?

Gelukshormonen

Wanneer je iemand complimenteert met zijn kwaliteiten ook wel deugden genoemd komen er in het lichaam stofjes vrij die je blij en gelukkig laten voelen de zogenaamde gelukshormonen, waaronder serotonine. Dus woorden hebben effect op ons fysieke systeem. Een manier om kwaliteiten te benoemen en is via deugdentaal.

DEUGDEN

Deugden wat zijn dat?
Deugden zijn de kwaliteiten die ieder mens in zicht heeft. De mate waarin je je kwaliteiten ontwikkeld bepalen mede je karakter. Vanuit je geboorte krijg je bepaalde kwaliteiten in meer of mindere mate mee. Door erkenning van je kwaliteiten en het stimuleren van kwaliteiten die aandacht nodig hebben ontwikkel je deze sterker.
Deugden taal is een sterke methode om dit te ontwikkelen.
De eerste stap is om kwaliteiten te benoemen er ontstaat dan een ander gesprek dan wanneer je de actie benoemd.

Wat fijn dat je mij helpt
zegt wat anders dan
Wat fijn dat je zo behulpzaam bent

Het een benoemd de actie de ander een waarde, de kwaliteit, die iemand levert. Recent is uit onderzoek voor onderwijs gebleken dat wanneer je kinderen complimenteert met de waarde die ze laten zien, in plaats van met het resultaat, ze volgende opdrachten beter maken.

Het benoemen van de kwaliteit stimuleert dat deze de volgende keer, weer en beter, ingezet wordt.

voorbeeld: Ik zag je ijver en je inzet toen je die toets maakte, heeft een ander effect dan: wat heb je die toets goed gemaakt, ik ben trots op je. Bij het benoemen van de getoonde kwaliteit wordt deze de volgende keer weer ingezet je weet namelijk wat je hebt gedaan om het gewenste resultaat te bereiken.

Binnen mijn praktijk zet ik deugdentaal/kennis van kwaliteiten in om meer ontspannen in het leven te staan waardoor stress en de daarbij behorende klachten minder worden.

Deugdentaal training

Bij een training voor deugden taal raak je bekend met deze zeer effectieve vorm van complimenten geven en communiceren. Dit door met de taal te oefenen en te ervaren wat het fysiek met je doet. Er wordt gekeken naar je eigen kwaliteiten en hoe je die het beste in kunt zetten om de kwaliteiten van de ander te stimuleren.

Er worden regelmatig trainingen gegeven de eerst volgende zal na de zomervakantie gepland worden mocht je interesse hebben geef dan je gegevens door zodat je op de hoogte gebracht wordt van de data.
Harte groet Japke

Hoofdpijnklachten east vs west

Shiatsu en hoofdpijn
Over het algemeen nemen we pijnstillers wanneer we hoofdpijn hebben. Wanneer het regelmatig is of je kan er niet meer door functioneren wordt er verder gekeken. Meestal zijn er via de reguliere zorg geen directe aanleidingen/oorzaken te vinden. Pijnstilling is dan meestal de behandeling.
Stress is vaak een oorzaak alleen hoe komt het dat de een van stress maagklachten krijgt en de ander hoofdpijn?

Visie oosterse geneeswijzen
Vanuit oosterse geneeswijzen wordt er op een andere manier naar het lichaam gekeken dan vanuit westerse geneeswijzen. Via oosterse anamnese kan vaak de oorzaak van de hoofdpijn binnen het energetisch systeem gevonden worden. Hoe, wanneer, welke pijn klachten zijn diagnostische middelen om de oorzaak te achterhalen. Er zijn namelijk diverse oorzaken die hoofdpijn klachten kunnen geven. Deze staan op zichzelf of ontstaan door interactie binnen de verschillende systemen.

Binnen oosterse denkwijzen zijn er interne en externe factoren die van invloed zijn op het lichaam en die hoofdpijn kunnen veroorzaken:

Externe factoren
De externe factoren zijn: tocht, koude/hitte, bacteriën/virussen die het lichaam binnen dringen. Deze kunnen de oorzaak zijn van hoofdpijn. Bij voorbeeld een ijsje eten dat erg koud is kan hoofdpijn geven. Een andere klacht die kan ontstaan door de externe factor kou is een stijve nek.

Externe factoren hebben invloed op het interne systeem. Wanneer het interne systeem verzwakt is, is dit meer vatbaar voor de externe factoren. Iemand kan bijvoorbeeld een hekel hebben aan wind. Voor iemand die werkt binnen de oosterse geneeswijzen is dit informatie die van belang kan zijn bij de diagnose en te bepalen vanuit welk systeem een klacht kan ontstaan.
Met betrekking tot dit specifieke voorbeeld is de kans groot dat er een verstoring is binnen het hout element en de daaraan gekoppelde orgaansystemen de lever en galblaas. Deze persoon kan hierdoor vatbaarder zijn voor stress en frustratie.

Interne factoren
Interne verstoringen zorgen voor klachten die van binnenuit ontstaan veelal door de manier waarop er met emoties en stress omgegaan wordt. Hierdoor ontstaan verstoringen in de functie van energetisch organen en hun energiebanen (meridianen):

De energetische organen hebben dezelfde namen als de fysieke organen. Echter wanneer hier een verstoring benoemd wordt is er fysiek met het orgaan, in het algemeen, niets tastbaars aan de hand. Wanneer er gezegd wordt dat de hoofdpijn komt door geblokkeerde energie van de lever. Zegt dit iets over het energetisch niveau van het orgaan systeem en hoe deze binnen het energetisch systeem functioneert.
De functie van de lever is gevoelig voor stress. Wanneer dit systeem al zwak is, is de kans groot dat je vatbaar bent voor stress en spanningshoofdpijn.
Een Shiatsu therapeut zal dan op de meridianen werken die de leverenergie kunnen versterken of de blokkade binnen dit systeem opheffen.

Orgaan systemen gekoppeld aan hoofdpijn
De lever-, de nier- en de milt energie hebben de meeste invloed op de energiestroom naar het hoofd en de hersenen. Een verstoring in de functie van deze organen systemen kan al snel tot hoofdpijn leiden. Meerdere factoren spelen daarbij een rol: er kan teveel of te weinig energie naar het hoofd gaan, energie kan traag zijn, of geblokkeerd zijn.

Een voorbeeld is iemand die hoofdpijn krijgt bij te weinig/niet op tijd eten.
Je voedings- en bewegingspatroon zijn van grote invloed op het functioneren van het milt systeem. Er zijn mensen die wanneer ze niet op tijd eten, hoofdpijn krijgen dit komt omdat het milt systeem dan niet goed kan functioneren.
Tijdens een Shiastu consult kan dit een rede zijn om naar het voedingspatroon te kijken om te bepalen wat m.b.t. voeding/eetpatroon behulpzaam kan zijn bij het verminderen van de klachten.

Emoties.
Aan elk orgaan is een emotie gekoppeld zo is de lever is gevoelig voor frustratie en boosheid, de nier voor angst en de milt voor piekeren en tobben.
Tob en pieker je veel en heb je hoofdpijn klachten dan ligt dit over het algemeen aan het energetische systeem van de milt.
Heb je veel angst dan kan dit leiden tot hoofdpijn klachten ofwel vanuit het nier systeem zelf dan wel omdat de angst stress veroorzaakt waardoor het leversysteem niet goed functioneert.

Trauma
Dan is er nog de categorie trauma zoals een whiplash. Ook hierbij kan Shiatsu behulpzaam zijn. Hier heeft een externe factor invloed gekregen op het interne. Gekeken wordt dan welk systeem hierdoor is aangetast en welke emotie wellicht door de traumatische ervaring van invloed is.

Behandeling op maat
Er zijn vele factoren die voor verschillende typen hoofdpijn zorgen. Een Shiatsu behandeling tegen hoofdpijn kan dan ook van persoon tot persoon verschillen en wordt zo een behandeling op maat.
Met een pijnstiller verdwijnt over het algemeen het symptoom hoofdpijn.
Met behulp van Shiatsu kan de bron behandeld worden en hiermee hoofdpijn voorkomen.

Wat heeft een compliment met vitaliteit te maken

Wat heeft een compliment met vitaliteit te maken?

Een goed gegeven compliment maakt iemand gelukkig en daarmee vitaler.
Iemand zei mij eens dat de beste genezer geneest met het woord. Via deugdentaal heb ik een methode in handen die mij behulpzaam is hiermee.

Laatst was in het nieuws dat Nederlanders terughoudend zijn in het geven en ontvangen van complimenten. Ik hoop dat de kennis van het feit dat een compliment zoveel waarde heeft behulpzaam is bij het vrijgevig geven van complimenten en deze in openheid te ontvangen.

Hoe komt het nou dat een compliment dit effect heeft?

Gelukshormonen

Wanneer je iemand complimenteert met zijn kwaliteiten ook wel deugden genoemd komen er in het lichaam stofjes vrij die je blij en gelukkig laten voelen de zogenaamde gelukshormonen, waaronder serotonine. Dus woorden hebben effect op ons fysieke systeem. Een manier om kwaliteiten te benoemen en is via deugdentaal.

DEUGDEN

Deugden wat zijn dat?
Deugden zijn de kwaliteiten die ieder mens in zicht heeft. De mate waarin je je kwaliteiten ontwikkeld bepalen mede je karakter. Vanuit je geboorte krijg je bepaalde kwaliteiten in meer of mindere mate mee. Door erkenning van je kwaliteiten en het stimuleren van kwaliteiten die aandacht nodig hebben ontwikkel je deze sterker.
Deugden taal is een sterke methode om dit te ontwikkelen.
De eerste stap is om kwaliteiten te benoemen er ontstaat dan een ander gesprek dan wanneer je de actie benoemd.

Wat fijn dat je mij helpt
zegt wat anders dan
Wat fijn dat je zo behulpzaam bent

Het een benoemd de actie de ander een waarde, de kwaliteit, die iemand levert. Recent is uit onderzoek voor onderwijs gebleken dat wanneer je kinderen complimenteert met de waarde die ze laten zien, in plaats van met het resultaat, ze volgende opdrachten beter maken.

Het benoemen van de kwaliteit stimuleert dat deze de volgende keer, weer en beter, ingezet wordt.

voorbeeld: Ik zag je ijver en je inzet toen je die toets maakte, heeft een ander effect dan: wat heb je die toets goed gemaakt, ik ben trots op je. Bij het benoemen van de getoonde kwaliteit wordt deze de volgende keer weer ingezet je weet namelijk wat je hebt gedaan om het gewenste resultaat te bereiken.

Binnen mijn praktijk zet ik deugdentaal/kennis van kwaliteiten in om meer ontspannen in het leven te staan waardoor stress en de daarbij behorende klachten minder worden.
Tevens geef ik regelmatig deugdentaal trainingen om mensen kennis te laten maken met de deugden taal en wat deze kan betekenen in het dagelijkse leven.

Deugdentaal training

Bij een training voor deugden taal raak je bekend met deze zeer effectieve vorm van complimenten geven en communiceren. Dit door met de taal te oefenen en te ervaren wat het fysiek met je doet. Er wordt gekeken naar je eigen kwaliteiten en hoe je die het beste in kunt zetten om de kwaliteiten van de ander te stimuleren.

Er worden regelmatig trainingen gegeven de eerst volgende zal na de zomervakantie gepland worden mocht je interesse hebben geef dan je gegevens door zodat je op de hoogte gebracht wordt van de data.
Harte groet Japke

Vitaal door kennis van eigen kwaliteiten

Recent heb ik via het deugdenproject de cursus deugden trainer afgerond. Ik vind dit een waardevolle aanvulling binnen mijn praktijk.

Het benoemen van deugden/kwaliteiten in plaats van acties die iemand uitvoert is een mooie methode om tijdens een behandeling duidelijkheid te krijgen over kwaliteiten van iemand en wat struikelblokken zijn.
Vanuit de struikelblokken kan je kennis krijgen van de kwaliteiten die je dan het beste in kunt zetten, zodat struikelblokken opstapjes worden.
Uit onderzoek is gebleken dat een bijkomend voordeel van het benoemen van kwaliteiten in deugdentaal is, dat het lichaam reageert door het maken van zogenaamde blijheidshormonen zoals serotonine.

Fysieke klachten
Fysieke klachten ontstaan vaak uit stress wanneer je, je kwaliteiten duidelijk hebt en weet hoe je die het beste in kunt zetten vermijd je stress en zo kun je fysieke klachten voorkomen.
Klachten kunnen ook ontstaan vanuit een doorgeslagen kwaliteit.

Voorbeeld
Zorgzaamheid
wanneer je die vooral inzet voor je omgeving en niet voor jezelf kun je vastlopen doordat er meer energie uitgaat dan in.

Wanneer je, je eigen kwaliteiten op de juiste manier gebruikt sta je vitaler in het leven. Wanneer je in een situatie bent waar andere kwaliteiten gevraagd worden dan die jij hebt of makkelijk kunt gebruiken dan ontstaat er stress wat weerslag heeft op je lichaam en geest.

Behandeling
Via een behandeling is het lichaam je communicatie middel dat vertelt je waar je vastloopt. Zo wordt duidelijk welk struikelblok een opstap kan zijn naar een vitaler leven.

VIT trainingen
Via VIT trainingen word doormiddel van oefeningen, gesprekken met mede cursisten duidelijk wat jij nodig hebt om vitaler in het leven te staan. Hierdoor je meer vanuit eigen kracht in het leven staan.

Wil je liever een op een werken, of een behandeling hebben bel dan met 06-40736327 voor een afspraak

LENTE AANBIEDING

VIT massage: 40 minuten van 45 euro voor 30 euro.

Deze massage onderscheidt zich van een normale ontspanningsmassage doordat er speciaal gekeken wordt wat er op dat moment voor jou nodig is. En welke kwaliteit jij het beste in kunt zetten om meer ontspannen in het leven te staan.